Regulamin obozu zerowego SielpiaCAMP 2019

Regulamin obozu zerowego SielpiaCAMP 2019:

 1. Wyjazd trwa od 26.09.2019 r. do 29.09.2019 r.
 2. Udział w obozie jest dobrowolny i następuje po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału przez uczestnika oraz wpłacie określonej wcześniej kwoty.
 3. Nad przebiegiem i organizacją wyjazdu czuwa kadra (organizatorzy) wyjazdu.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w jego przebiegu kadrze (organizatorom) wyjazdu.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany szanować mienie ośrodka oraz w trybie natychmiastowym informować organizatorów o wszelkich uszkodzeniach. Sprawca będzie zobowiązany pokryć szkody wyrządzone w ośrodku na własną rękę.
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania identyfikatora w widocznym miejscu oraz opaski na ręku. Są one przepustką na stołówkę oraz wszystkie atrakcje podczas wyjazdu.
 7. W czasie trwania obozu zakazane jest stosowanie wszelkich zabronionych prawem środków psychoaktywnych.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy w przypadku takiej konieczności.
 9. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi konieczność wcześniejszego zakończenie pobytu na wyjeździe.
 10. Złamanie któregokolwiek z punktów Regulaminu zagrożone jest sankcją w postaci skreślenia z listy uczestników oraz opuszczeniem wyjazdu na koszt uczestnika.

Rules and Regulations of SielpiaCAMP 2019:

 1. The date of the camp is from 26.09.2019 to 29.09.2019.
 2. The participation in the camp is voluntary and takes place after the prior registration and payment of a specified amount of money.
 3. The staff of the camp is responsible for the course and organization of the camp.
 4. Each participant is required to report all irregularities to the staff (organizers) of the camp.
 5. Each participant is required to respect the property and all of the belongings of the resort and to immediately inform the staff about all the damages. The violators will be obliged to refund all the damages on their own.
 6. Each participant is required to have an identity card in the visible place, as well as the band on his/her hand. These are your pass to the dining room and to all of the attractions during the camp.
 7. During the camp it is forbidden to use any psychoactive substances that are prohibited by the Polish order or law. 
 8.  The participant gives a permission to offer the first aid to his/her in a necessity.
 9. The participant has an obligation to report to the organizers the necessity of his/her earlier departure from the camp.
 10.  A disobedience of any of these laws of the Rules and Regulations is threatened by the sanction of deleting a person from the list of participants and leaving the camp at the expense of a participant.