Regulamin obozu zerowego SielpiaCAMP 2023

Regulamin obozu zerowego SielpiaCAMP 2023:

1. Wyjazd trwa od 27.09.2023 r. do 01.10.2023 r..

2. Udział w obozie jest dobrowolny i następuje po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału przez
uczestnika oraz wpłacie określonej wcześniej kwoty w terminie ustalonym przez organizatora.

3. Nad przebiegiem i organizacją wyjazdu czuwa kadra (organizatorzy) wyjazdu.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w jego przebiegu
kadrze (organizatorom) wyjazdu.

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany szanować mienie ośrodka oraz w trybie natychmiastowym
informować organizatorów o wszelkich uszkodzeniach. Sprawca będzie zobowiązany pokryć
szkody wyrządzone w ośrodku na własną rękę.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania identyfikatora w widocznym miejscu
oraz opaski na ręku. Są one przepustką na stołówkę oraz wszystkie atrakcje podczas
wyjazdu.

7. W czasie trwania obozu zakazane jest stosowanie wszelkich zabronionych prawem
środków psychoaktywnych.

8. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy w przypadku takiej konieczności.

9. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi konieczność wcześniejszego zakończenie
pobytu na wyjeździe.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zwrotu tylko części kosztów w przypadku rezygnacji z
wyjazdu po upływie końca rejestracji.

11. Uczestnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest dostarczyć zgodę na udział w wyjeździe
(przygotowaną przez organizatora) podpisaną ręcznie przez opiekuna prawnego.

12. Organizator (kadra) nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione.

13. Złamanie któregokolwiek z punktów Regulaminu zagrożone jest sankcją w postaci skreślenia
z listy uczestników oraz opuszczeniem wyjazdu na koszt uczestnika.