Regulamin obozu zerowego SielpiaCAMP 2022

Regulamin obozu zerowego SielpiaCAMP 2022:

1. Wyjazd trwa od 28.09.2022 r. do 02.10.2022 r.

2. Udział w obozie jest dobrowolny i następuje po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału przez uczestnika oraz wpłacie określonej wcześniej kwoty.

3. Nad przebiegiem i organizacją wyjazdu czuwa kadra (organizatorzy) wyjazdu.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w jego przebiegu kadrze (organizatorom) wyjazdu.

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany szanować mienie ośrodka oraz w trybie natychmiastowym informować organizatorów o wszelkich uszkodzeniach. Sprawca będzie zobowiązany pokryć szkody wyrządzone w ośrodku na własną rękę.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania identyfikatora w widocznym miejscu oraz opaski na ręku. Są one przepustką na stołówkę oraz wszystkie atrakcje podczas wyjazdu.

7. W czasie trwania obozu zakazane jest stosowanie wszelkich zabronionych prawem środków psychoaktywnych.

8. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy w przypadku takiej konieczności.

9. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi konieczność wcześniejszego zakończenie pobytu na wyjeździe.

10. W obozie nie może uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem (SARS-CoV-2).

11. Złamanie któregokolwiek z punktów Regulaminu zagrożone jest sankcją w postaci skreślenia z listy uczestników oraz opuszczeniem wyjazdu na koszt uczestnika.