Aktualności

XI Edycja obozu zerowego SielpiaCamp 2017!

Lipiec 16, 2017, napisany w: bez kategorii, Wydarzenia, Wyjazdy przez

<scroll down for english version>

Wakacje pełną parą! Odpoczywasz i korzystasz na całego z najdłuższych wakacji w swoim życiu? Chciałbyś, aby nigdy się nie skończyły?

A może właśnie dostałeś się na studia II stopnia,

zalegasz teraz w pracy i już nie możesz doczekać się urlopu?

Tak czy owak mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość!

Najlepsze zakończenie najdłuższych wakacji Twojego życia jest możliwe tylko z nami!  Już mówimy w jaki sposób!

Prawdziwy rok akademicki nie zacznie się w salach wykładowych, a razem z nami na Obozie Zerowym w Sielpi Wielkiej!

Czym jest Sielpia?

Sielpia to od lat najlepszy obóz zerowy na UW, zalecany przez Dyrekcję Wydziału, który w tym roku odbędzie się w dniach:
4-8 Października 2017! Pomoże Ci on nie tylko przeżyć niezapomnianą przygodę, ale również ułatwi Ci start na studiach!

Co sprawia, że Sielpia jest tak wyjątkowa?

-Malownicze jeziorko
-Fajny ośrodek
-Kawał zielonego lasu
-Wspaniali ludzie
-Dobra zabawa
-I dobrze zaopatrzony sklep!

To właśnie w Sielpi:

  • Poznasz niebanalnych ludzi, Sielpia to najlepsze miejsce do integracji! Poznasz ludzi, z którymi będziesz studiował oraz kolegów i koleżanki ze starszych roczników.
  • Zyskasz łatwiejszy start na studiach, dzięki cyklowi spotkań i szkoleń dotyczących studiów, wykładowców i specjalizacji magisterskich. Poznasz również kadrę naukową, którą będziesz mijał na korytarzu.
  • Naładujesz baterie przed pierwszymi wykładami dzięki niekończącym się ogniskom, imprezom, grom  i zajęciom integracyjnym
  • I przede wszystkim przedłużysz najdłuższe wakacje w swoim życiu!!!

A także poczujesz to, czego nie da się opisać, a co sprawia, że Sielpia jest nieodzownym zakończeniem lata dla wielu studentów i absolwentów !CE.

Teraz w skrócie :

Cena wyjazdu obejmuje pełne wyżywienie, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW, udział we wszystkich organizowanych w ramach obozu zajęciach i atrakcjach, obozową koszulkę i gadżety oraz  najważniejsze –
niezapomniane przeżycia, które wspominać będziesz przez wiele wieeeele lat!

Podsumowując:

Sielpia Wielka
4-8 Października!
5 dni za 389 zł!
Rejestracja na: FORMULARZ
W zamian, dziesiątki wrażeń!
Poczuj zew Sielpi i przedłuż z nami wakacje!

Zapewniamy, że PO SIELPI TWOJE ŻYCIE NIE BĘDZIE JUŻ TAKIE SAMO!

* * *

Rejestracja, otwarta do 20 sierpnia

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

(Z doświadczenia wiemy, że lepiej nie zwlekać z rejestracją i wpłatą, bo może się okazać że miejsc już BRAK… i co wtedy?)

Więcej Info:

Na facebookowym evencie

oraz pod numerami: Weronika  501-218-574, Renata 783-129-714

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – deadline 20 sierpnia 2017!

I pamiętaj! Bez Ciebie nie jedziemy, Musisz tam być!

Zapraszamy:
Samorząd !CE
Samorząd ISNS
Samorząd IPSiR
Samorząd OSA
Samorząd CESLA

————————————————————————————————————————————————————————————————

XI Edition of the Integration Camp for first year students Sielpia Camp 2017! 

Summer holidays are in full swing! Are you relaxing and enjoying the longest
vacation in your life? Would you like it to never end?
Or maybe you have already started your masters?
Are you at work and can’t wait to leave?
Whatever it is, we can help you out!
The best ending of the longest vacation of your life is only possible with us!
Let us tell you how!

The real academic year will not begin in the lecture rooms but with us at the
Freshmen Integration Camp in the Sielpia Wielka!

What is Sielpia? 

Sielpia has for been the best integration camp of the University of Warsaw for years.
It’s recommended by the Director of the department, and will take place from 4th to 8th of October 2017!
It’ll not only help you experience an unforgettable adventure, but it will also make it easier for you to start your college experience!

What makes Sielpia so special? 

-Picturesque lake
-Nice resort
-A piece of green forest
-Amazing people
-Good fun
-And a wexll stocked shop!

These things only in Sielpia:

  • You will meet unusual people, Sielpia is the best place to integrate! You will meet the people you will be studying with, and your older colleagues.
  • You will jump start your studies, with a series of meetings and training sessions on studies, lecturers and master’s specializations. You will also get to meet the educators and the staff of the CE.
  • You will charge batteries before the first lectures with endless bonfires, parties, games and integration activities.
  • And above all, you will elongate the longest vacation in your life!!!

Moreover, you will feel something that you can not describe, and discover what will make Sielpia the unforgettable end of summer for many students and graduates of !CE

Now in a nutshell: 

The price includes full board, transportation, accommodation, insurance, attendance at all attractions organized by the camp, camp shirt and gadgets as well as the most important – unforgettable experiences that you will remember for maaaany years!

Summarizing:

Sielpia Wielka
4-8 October!
5 days for 389 PLN!
Registration here: FORM
In return, dozens of sensations!
Feel the call of Sielpia and extend your holiday with us!

We assure you that YOUR LIFE WILL NEVER BE THE SAME!

* * *

Registration, open until August 20, is available at: www.sielpiacamp.pl

WARNING! Number of participants limited!

(We know from experience that it is better not to delay with registration and
payment, because it may turn out that there is already NO places … and what
then?)

More info: 

On the Facebook event
And under these numbers: Weronika 501-218-574, Renata 783-129-714

Warning! Number of participants limited – deadline August 20, 2017!

And remember! We are not going without You! You must be there!

We hope to see you there!

!CE Students’ Union
ISNS Students’ Union
IPSIR Students’ Union
OSA Students’ Union
CESLA Students’ Union 

« wstecz